İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ

Dernek Tüzüğü

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “İş Güvenliği Uzmanları Derneği” dir.Kısa adı “İSGDER” dir.

Derneğin merkezi ‘’Kocaeli - Körfez’’ de dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- İş yerlerinde oluşacak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirilmesi, iş kayıplarının önlenmesi, dolayısıyla iş veriminin artırılması dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve çalışanlarımızın uygar, sağlıklı ve onurlu yaşamlarının sağlanması, dernek üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, meslekibilgi düzeylerini artırmak, toplumdaki yaşam güvenliği bilincinin ve güvenlik kültürünün artırılması amacı ile kurulmuştur.

      Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışma alanının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar,

Amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları sağlamak, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır,

Meslek hastalıkları ve iş kazaları konularında konferanslar, sergiler, seminerler ve eğitim kursları düzenleyerek kamuoyunun bilinçlenmesine katkıda bulunur,

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilimsel ve sosyal nitelikteki tüm çalışmaları destekleyerek, yarışmalar düzenleyerek araştırmacılara, bu konuda proje geliştirenlere, kamuoyunu aydınlatan basın mensuplarına maddi ve manevi özendirici ödüller dağıtır,

İş kazaları ve meslek hastalıkları sorunlarını istatistik sonuçlar çıkarmak için verileri kaydetmek ve bu verileri inceleyecek, gerektiğinde ölçümler yaparak veya yaptırarak çözüm önerilerini raporlar halinde yayınlar,

İşçi sağlığı poliklinikleri, iş güvenliği, ergonomi, iş psikolojisi laboratuarlarının iş birliği ile işletmelerde oluşan sağlık zararlarının niteliklerini ve niceliklerini saptamak üzere uygulama ve araştırma merkezi açar,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili fakülte ve yüksek okullarda, ana bilim dalı veya bilim dalı açılması için çalışmalar yapar,

İşyerlerinde taramalar, araştırmalar ve eğitim çalışmalarını içeren planlar düzenlemek, çalışma sonuçlarını değerlendirip kamuoyuna duyurur,

Her yıl ILO tarafından ilan edilen Nisan ayında iş sağlığı ve güvenliği haftası çerçevesinde etkinlikler düzenler,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ülkemiz mevzuatını, daha ileri düzeye yükseltici araştırıcı faaliyetlerde bulunmak ve yetkili mercilere öneriler sunar,

Çağdaş teknolojik iletişim araçlarından yararlanarak ilgili kişilerin başvuracağı güçlü bir referans merkezi oluşturur,

Ülke çapında iş sağlığı ve güvenliğin sağlanması, geliştirilmesi ve istenilen seviyeye ulaştırılmasını sağlamak için mesleki, bilimsel eğitim vb. çalışmalar yapmak ve bu tür çalışmaları destekler,

İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim programları yaparak iş yerlerinin gereksinmelerini karşılar,

İşyerlerinde işe giriş ve periyodik muayenelerini etkin bir şekilde yapılabilmesi için mevcut laboratuarlar ile birlikte yapar veya bizzat kurar,

Bilimsel bir dergi çıkararak araştırmacıların çalışmalarının yayımlanmasını sağlar,

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,

İş sağlığı ve güvenliği konusunda bu güne kadar yayımlanmış bütün yayınları elde ederek bir kütüphane oluşturur, üyelerinin ve araştırmacıların yararına sunar,

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir,

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder ve işletir,

Uluslararası faaliyette bulunan yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır,

Mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alır veya yapılan yardımları kabul eder,

Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alır veya adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunur,

Dernek amaçlarla uygun çalışmalarda bulunan gerçek ve tüzel kişiliklerle işbirliği yapar, aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren federasyon ve konfederasyon çatısı altında birleşmek veya oluşturulacak bu üst kuruluşlarda yer alır,

Sağlanan kârı Dernek üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar,

Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar,

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,

diğer derneklerle veya Dernek, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur,

Toplumdaki yaşam güvenliği bilincinin ve güvenlik kültürünün artırılması amacıyle gerek devlet kuruluşlarıyla, gerekse sivil toplum örgütleriyle ve de özel teşebbüslerle ortak faaliyetler yürütür. Ortak projeler üretir.

Üyelerini bilgilendirmek ve iletişimi sağlamak için bilgi işlem merkezleri kurar ve çalıştırır, disket ve CD yapar, WEB sitesi ve benzeri sistemler oluşturur, her türlü süreli ve süresiz dergi, gazete ve broşür, kitap gibi basılı veya yazılı veya görsel yayın yapar.

Kültür, gezi, eğlence ve benzeri etkinlikleri düzenler, Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar,

Dernek faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz malları satın alır, satar, kiralar ve kiraya verir,

Amaç ve konusuna uygun olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tesis ve fek edebilir, değiştirebilir, bunlarla ilgili sözleşmeleri ve her türlü resmi, hukuki, mali işlemleri yapar.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, iş sağlığı ve güvenliği, yaşam güvenliği ve güvenlik kültürü alanlarında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Tüzüğün 2. maddesinde sıralanan çalışmaları gerçekleştirmek üzere üye kazanımı sağlar.

Derneğe üyelik üç çeşittir.

 1. a) Asil Üye: İlgili yasalarda belirtilen koşullara uyan ve fiili ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda gönüllü çalışan veya çalışmayı kabul eden ve Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği programlarından mezun olan ve / veya Çalışma Bakanlığı tarafından İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip olan ( Mühendis ya da Teknik Elemanlar )  her gerçek kişi bu derneğe asil üye olma hakkına sahiptir. Ancak, işsağlığı ve güvenliği konusunda en az üç yıl çalışması bulunanlardan ve / veya  onursal üyelik için uygun görülerden bu koşul aranmaz.
 2. b) Aday Üye: Derneğe internet ortamından başvuran üyeler önce aday üye olarak kabul edilir. Daha sonra yeterli vasıflara sahipse yönetim kurulu kararı ile asil üyeliğe alınır. Yeterli vasıflara sahip olmayanlar aday üye olarak adlandırılır. Asil üyelik koşullarında belirtilen niteliklere sahip bulunan gerçek kişiler, dilekçe ile başvurmaları halinde Yönetim Kurulu’nun kararı ile en çok 6 ay süreyle aday üye olarak kabul edilir. Bu üyeler, adaylık süresi içinde aidat verirler ancak asil üye olmadan karar organlarında oy kullanamazlar.
 3. c) Onur Üyesi: Dernek çalışmalarına maddi ve manevi katkıları bulunan gerçek veya tüzel kişiler, yönetim kurulu tarafından belirlenmiş ve genel kurulun onayı ile kendisine üyelik verilenlerden oluşur. Onur üyeleri, yönetim kuruluna seçilemez ve oy

kullanamazlar.

Asıl Üyeliğe Giriş

Dernek Asil üyeliğine girmek için yapılması gereken işlemler;

 1. a) Aday üye, kayıt formunu iki asil üye tarafından önerilmiş olmak kaydıyla noksansız olarak doldurarak, iki fotoğraf ile birlikte, dernek yönetim kuruluna başvurusunu yapar.
 2. b) Aday üyeliği (Yönetim Kurulunca oluşacak komisyon aracılığı ile) en çok 3 ay içinde hakkında gerekli araştırma yapıldıktan sonra yönetim kurulunca oy çokluğu ile asil üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır.
 3. c) Asil Üyeliğe kabul işlemi, yönetim kurulunun kararı ve giriş aidatının ödenmesi ile tamamlanır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Dernek üyeliğine kabul edilenlere, üyelik sınıfı ve görevi belirlenmek sureti ile bir kimlik kartı verilir.
 4. d) Dernek Yönetim Kurulu’nun adaylık isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir makama itirazda bulunulamaz.
 5. e) Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik başvuruları şubelere yapılır.
 6. f) Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri merkez tüzük ve kurallarına aykırı

olmayacak şekilde şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

      Madde 4– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 Üyelikten Çıkarılma

      Madde 5 Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. a) Tüzük ve dernekler kanunu hükümlerine göre üyelik hakkını yitirenler,
 2. b) Tüzük hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanlar, bu davranışlardan dolayı yönetim kurulunca yazılı uyarıda bulunulduğu halde, tutumlarını değiştirmeyenler,
 3. c) Doldurdukları üyelik formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar,
 4. d) Yazılı uyarılara rağmen verilen süre içinde üyelik aidatını ödememek,
 5. e) Kendisine verilen görevleri yapmayarak ve görevden kaçınarak, derneğin

amaç ve hizmetlerine ilgisiz kalanlar,

 1. f) Üst üste üç olağan genel kurul toplantısına mazeretsiz olarak katılmayanlar.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek  Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetleme Kurulu
 4. d) Danışma Kurulu

 

Madde 7-Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

 Genel kurul, derneğin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul, Derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından

seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi posta ile yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır, tüm üyelere duyuru yapıldığı belgelenir. Bu çağrıda, salt çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci

toplantının ilk toplantının yer, gün ve saatinde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının bir fazlasından aşağı olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geribırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı içinyapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı birdefadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

 Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının bir fazlasından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Onur üyeleri ile aday üyeler, genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki,Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.  Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek çalışmaları konusunda genel politikaları belirlemek
 2. Dernek organlarının (Yönetim ve denetim kurulunun) seçilmesi,
 3. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 4. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 5. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 6. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı

nedenlerle onların görevden alınması, Dernek defterlerinin, yazışmalarını her türlü evrakını, mal varlığını gerektiğinde denetçiler dışında özel denetçiler tayin ederek inceletmesi,

 1. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu

kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

 1. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut

taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 1. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 2. Dernek yönetim ve denetim kurullarının (kamu görevlisi olmayan) başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 3. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 4. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 5. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 6. Derneğin üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruluş ve çalışma esasları yönetmelikte düzenlenmek kaydıyla sandık kurması,
 7. Derneğin fesih edilmesi,
 8. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 9. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 10. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 19.Federasyonlara katılmak veya ayrılma kararı almak, Federasyonlara delege seçmek

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10- -Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

      Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

      Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı yapar. Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı ise, katılanların salt çoğunluğudur. Yönetim kurulu daha önceden belirlenen günde veya dernek başkanının çağrısı üzerine, saptanan gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmaları yapar.

 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

      1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

      2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

      3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

      4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

      5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

      7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

      8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

      9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

      10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

      11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.

      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

      Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.  

Danışma Kurulu 

Danışma kurulu, derneğin kurucu üyeleri, dernek eski başkanları,yönetim kurulu ve denetim kurullarında en az üç dönem görev almış üyeler ile onurüyelerinden oluşur. Danışma kurulu her yıl en az iki kere toplanır. İlk toplantısında birbaşkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Toplantı yeter sayısı olağan çoğunluktur. Danışma kurulu üyeleri yönetim kurulu tarafından saptanarak, genelkurulu takip eden ilk üç ay içerisinde yönetim kurulu başkanı tarafından saptanarak, genel kurulu takip eden ilk üç ay içerisinde yönetim kurulu başkanı tarafından düzenlenmiş gündem doğrultusunda toplantıya çağırılır. Danışma kurulu toplantılarına yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri de katılır. Toplantı tutanaklarının bir sureti yönetim kuruluna verilir. Danışma kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik dilek ve önerilerde bulunmak,
 2. b) Üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak, dayanışmayı öngören öneri ve dileklerde bulunmak,
 3. c) Yönetim kurulu ve genel kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

 Yönetim  ve Denetleme Kurulu Üyeleri İle İlgili Ortak Hükümler

 Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya ya da mazereti olsa dahi bir çalışma dönemi içerisinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde, haklarında herhangi bir karar alınmasına gerek kalmaksızın, kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurullarından ayrılan üyelerin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye asil üyeliğe çağrılır.

Derneğin Gelir Kaynakları

      Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

      1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  100 TL, aylık olarak ta 1 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

      2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

      2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.       

 Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

      Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, mevzuatta belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

            Demirbaş defteri ve alındı belgesi kayıt defteri isteğe bağlı olarak tutulur.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

      Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

      Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

. Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

      Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.

Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

      Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

      Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

      Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

      Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

       Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İş Güvenliği Uzmanları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

      Hüküm Eksikliği

      Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.     

       Madde 27-Bu tüzük 27 (Yirmiyedi)  madde den ibarettir.

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU

 

Başkan       Başkan Yrd.       Başkan Yrd.         Genel Sekreter      Muhasip           Üye        Üye